Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2- Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - Het contract
Artikel 6 - Recht van herroeping
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de daaraan verbonden kosten
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 11 - Dde prijs
Artikel 12 - Naleving en aanvullende garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duur van de transacties: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtensysteem
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden gelden de volgende definities:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument in het kader van een overeenkomst op afstand goederen, digitale inhoud en/of diensten koopt en deze goederen, digitale inhoud en/of diensten op basis van een overeenkomst van de handelaar of van een derde partij worden gekocht. tussen derde en de handelaar;
2. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die betrekking hebben op zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit;
4. Dag: Kalenderdag;
5. Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en verstrekt;
6. duurovereenkomst: een overeenkomst voor de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud voor een bepaalde periode;
7. Duurzame drager: elk hulpmiddel, met inbegrip van e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die toegankelijk of bruikbaar is gedurende een periode die is afgestemd op het doel van de informatie en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot aan de sluiting van de overeenkomst uitsluitend of gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in bijlage I bij deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet te worden verstrekt indien de consument met betrekking tot zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat consument en handelaar gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.

Clausule 2 - Identiteit van de ondernemer
Candyspot.nl handelend onder Sweet Supply BV, Regentessenlaan 22 in Oostvoorne. Besuchsadresse Olivijn 200, 3316 KH Dordrecht. Telefonnummer: 0615341035 E-Mail-Adresse: [email protected] Handelskammernummer: 69877823 Umsatzsteueridentifikationsnummer: NL858048887B01

.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de handelaar voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven hoe de algemene voorwaarden bij de handelaar kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos zullen worden toegezonden.
3. In afwijking van het vorige lid kan, wanneer de overeenkomst op afstand langs elektronische weg wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dat het gemakkelijk door de consument kan worden opgeslagen op een duurzame drager.Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Indien naast deze algemene voorwaarden bijzondere product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de voor hem gunstigste bepaling.

Artikel 4 - Het aanbod
. 1Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, moet dit uitdrukkelijk in de aanbieding worden vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

>

Artikel 5 - Het contract
1. Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de handelaar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de handelaar de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt hij voor een veilige internetomgeving. Wanneer de consument elektronisch kan betalen, neemt de handelaar passende beveiligingsmaatregelen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of de uitvoering aan bijzondere voorwaarden te onderwerpen.
5. De handelaar verstrekt de consument uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze in toegankelijke vorm op een duurzame gegevensdrager kan opslaan:
a. het bezoekadres van de vestiging van de handelaar waar de consument met zijn klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen of een duidelijke vermelding van de uitsluiting van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en de bestaande service na verkoop;
d. de prijs, inclusief eventuele belastingen, van de goederen, dienst of digitale inhoud; indien van toepassing, de leveringskosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In het geval van een doorlopende transactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht voor producten:
1.Consumenten kunnen een overeenkomst voor de aankoop van een product binnen een bedenktijd van ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen opzeggen. De handelaar kan de consument vragen naar de reden van de herroeping, maar kan hem niet verplichten zijn redenen te geven.
2. De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. indien de consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: op de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren, mits hij de consument hiervan vóór het bestelproces duidelijk op de hoogte heeft gesteld.
b. wanneer de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat: de datum waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de eerste goederen heeft ontvangen.

In het geval van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager worden geleverd:
3. Een consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, gedurende ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen opzeggen. De handelaar kan de consument om de reden voor de herroeping vragen, maar hem niet verplichten zijn redenen te geven.
4. De in lid 3 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag na de sluiting van de overeenkomst.

>

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd in geval van niet-kennisgeving van het herroepingsrecht:
5. Indien de handelaar de consument niet de wettelijke informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, eindigt de bedenktijd twaalf maanden na het verstrijken van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de handelaar de consument de in het vorige lid bedoelde informatie niet binnen 12 maanden na het begin van de oorspronkelijke bedenktijd heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de afkoelingsperiode moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om zich van de aard, de kenmerken en de werking van het product te vergewissen. Aangenomen wordt dat de consument het product alleen mag aanraken en onderzoeken zoals hij dat in een winkel zou doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de wijze waarop hij de goederen heeft behandeld en die verder gaat dan toegestaan in lid 1.....
31..de consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product indien de handelaar hem niet vvvr of bij de sluiting van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

>

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de daaraan verbonden kosten
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stelt hij de handelaar daarvan binnen de herroepingstermijn op de hoogte door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere duidelijke wijze.
2. Zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde kennisgeving, moet de consument het product terugzenden of overhandigen (aan een gemachtigde vertegenwoordiger van de handelaar).Dit is niet nodig indien de handelaar heeft aangeboden de goederen zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval aan de retourtermijn voldaan als hij de goederen voor het einde van de bedenktijd terugstuurt.
3. De consument zendt het product met alle geleverde toebehoren terug, indien mogelijk in de oorspronkelijke staat en verpakking en conform de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Indien de handelaar de consument niet heeft meegedeeld dat hij deze kosten moet dragen of indien de handelaar aangeeft dat de consument de kosten zelf moet dragen, hoeft de consument de kosten voor het terugzenden van het product niet te dragen.
6. Indien de consument herroept nadat hij vooraf uitdrukkelijk heeft verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet in beperkte omvang of hoeveelheid voor verkoop gereed is gemaakt, aanvangt tijdens de herroepingstermijn, is de consument de handelaar een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het gedeelte van de verbintenis dat de handelaar op het moment van herroeping is nagekomen in vergelijking met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de levering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit die niet in een beperkt volume of in een beperkte hoeveelheid te koop worden aangeboden, of voor de levering van stadsverwarming, indien:
a. de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, of
b. de consument heeft er niet uitdrukkelijk om verzocht dat de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming aanvangt tijdens de herroepingstermijn.
8. heeft erkend dat hij met de toekenning zijn herroepingsrecht verliest. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien: a. hij er vóór de levering niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn; b. hij niet heeft ingestemd; of
c. de handelaar deze verklaring van de consument niet heeft bevestigd.
9. Indien de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, worden alle verdere overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

>

Artikel 9 - Pflichten des Unternehmers im Falle des Rücktritts
1. Indien de handelaar de mededeling van de consument over de herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt de handelaar onverwijld na ontvangst van die mededeling een ontvangstbevestiging.
2. De handelaar vergoedt alle door de consument gedane betalingen, met inbegrip van de door de handelaar voor het terugzenden van het product in rekening gebrachte leveringskosten, onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de handelaar aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met de terugbetaling totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Voor de terugbetaling gebruikt de handelaar hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.
4. Indien de consument een duurdere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de handelaar de extra kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van zijn herroepingsrecht, maar alleen indien hij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten gesloten in het kader van een openbare veiling. Een openbare veiling is een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de exploitant worden aangeboden aan consumenten die de veiling persoonlijk bijwonen of de mogelijkheid hebben deze bij te wonen onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de winnende bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstencontracten, na volledige verlening van de dienst, maar alleen indien:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen in de zin van artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek en contracten voor personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor het verstrekken van accommodatie wanneer de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering en niet voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en catering;
6. Opdrachten betreffende vrijetijdsactiviteiten waarbij het contract voorziet in een specifieke datum of periode voor de uitvoering;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die naar hun aard na levering onherroepelijk met andere producten worden vermengd;
11. Alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten en tijdschriften, met uitzondering van abonnementen;
14. het beschikbaar stellen van digitale inhoud op een andere drager dan een materiële drager, maar alleen indien
a. de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur kunnen de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet worden verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de opgegeven prijzen indicatief zijn, moeten bij het aanbod worden vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij voortvloeien uit wettelijke bepalingen of voorschriften.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer hiermee heeft ingestemd en:
a. zij voortvloeien uit wettelijke bepalingen of voorschriften; of
b. de consument het recht heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

>>

Artikel 12 - Vertragserfüllung und zusätzliche Garantie
1. Opdrachtnemer garandeert dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in de Offerte vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebrui
2. Een aanvullende garantie van de ondernemer, zijn leverancier, fabrikant of importeur. Indien overeengekomen garandeert de ondernemer tevens dat het product geschikt is voor andere dan normale doeleinden.
2. Een aanvullende garantie van de ondernemer, zijn leverancier, fabrikant of importeur
2. Een door de handelaar, zijn leverancier, fabrikant of importeur gegeven aanvullende garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de consument uit hoofde van de overeenkomst tegen de handelaar kan doen gelden indien de handelaar zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.
3. Aanvullende garantie: elke verbintenis van de handelaar, zijn leverancier, importeur of fabrikant waarbij deze aan de consument bepaalde rechten of rechtsmiddelen toekent bovenop die waartoe deze wettelijk verplicht is ingeval hij zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan de handelaar heeft gegeven.
3. Met inachtneming Voor zover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval heeft de consument het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding overeenkomstig het vorige lid betaalt de ondernemer het door de consument betaalde bedrag onverwijld terug.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Termijntransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
Opzegging1. De consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot het geregeld afleveren van goederen (elektriciteit daaronder begrepen) of het verlenen van diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van de toepasselijke opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst van bepaalde duur voor de geregelde levering van goederen (elektriciteit daaronder begrepen) of verrichting van diensten te allen tijde tegen het einde van de looptijd opzeggen, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten wijzigen:
- te allen tijde eindigen en niet beperkt zijn tot beëindiging op een bepaald tijdstip of een bepaalde periode;
- tenminste op dezelfde manier eindigen als ze door hem werden afgesloten;
- altijd eindigen met dezelfde opzegtermijn die de ondernemer voor zichzelf heeft vastgesteld. Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is gesloten en betrekking heeft op de regelmatige levering van goederen (met inbegrip van elektriciteit) of diensten, kan niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten voor de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, indien de consument deze verlengde overeenkomst aan het einde van de verlengingsperiode kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. De stilzwijgende verlenging van een overeenkomst voor bepaalde tijd met het oog op de regelmatige levering van goederen of diensten is slechts mogelijk indien de consument de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn mag niet langer zijn dan drie maanden indien de opdracht betrekking heeft op de regelmatige bezorging van dag- of weekbladen of tijdschriften, maar minder dan eenmaal per maand.
7. Een overeenkomst van bepaalde duur voor de regelmatige levering van dag- en weekbladen en tijdschriften in het kader van een kennismakingsabonnement (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Indien een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de consument de overeenkomst na afloop daarvan te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij opzegging vóór het verstrijken van de overeengekomen duur naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onwettig is.

Artikel 15 - Betaling
1. Tenzij in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald, moeten de door de consument verschuldigde bedragen worden betaald binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd of, indien geen bedenktijd is vastgesteld, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst voor het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag na de ontvangst door de consument van de bevestiging van de overeenkomst.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mogen de algemene voorwaarden de consument nooit verplichten tot betaling van een voorschot van meer dan 50%. Wanneer in een voorschot is voorzien, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en) zolang hij het overeengekomen voorschot niet heeft betaald.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de betalingsachterstand en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, gehouden tot betaling van de wettelijke rente over het na niet-betaling binnen deze 14-dagen-termijn nog verschuldigde bedrag en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% voor openstaande bedragen tot €2.500, 10% voor de volgende €2.500 en 5% voor de volgende €5.000, met een minimum van €40. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van bovenstaande bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenprocedure
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. In ieder geval moet de consument een termijn van 4 weken stellen waarbinnen de ondernemer de klacht in der minne moet oplossen. Na deze termijn is er sprake van een geschil waarop de geschillenregeling van toepassing is.

Artikel 17 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 -Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.